پرداخت های ریالی

پرداخت امن ریالی
پرداخت با کلیه کارتهای بانکی
متصل به شبکه شتاب

پرداخت مبالغ قرارداد

طبق نحوه و تاریخ های پرداختی موجود در قرارداد
با قابلیت درج مبلغ دلخواه
(در قسمت توضیحات شماره قراداد قید شود)

پرداخت های ارزی

پرداخت امن ارزی
پرداخت با کلیه کارتهای بانکی متصل به شبکه visa/master/troy/paypal

پرداخت مبالغ قرارداد

طبق نحوه و تاریخ های پرداختی موجود در قرارداد
با قابلیت درج مبلغ دلخواه
(در قسمت توضیحات شماره قراداد قید شود)